Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.

Γλωσσάρι

Σταθερό επιτόκιο

Πρόκειται για ετήσιο προκαθορισμένο ποσοστό τόκου που μένει αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής του δανείου σας με σταθερές δόσεις χωρίς εκπλήξεις, ανεξάρτητα από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κυμαινόμενο επιτόκιο

Πρόκειται για ποσοστό τόκου, που μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής του δανείου σας. Το ύψος της μεταβολής του είναι συνάρτηση της μεταβολής του επιτοκιακού δείκτη Euribor 3 μηνών ή του Βασικού Παρεμβατικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κλιμακωτό επιτόκιο

Είναι το επιτόκιο που δεν εφαρμόζεται σε όλο το υπόλοιπο του δανείου αλλά στο υπόλοιπο του εκάστοτε προσυμφωνημένου κλιμακίου.

Ασφάλιση δανείου

Πρόκειται για ένα ασφαλιστικό προϊόν που σάς προστατεύει σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας και διασφαλίζει την μη κατάσχεση των περιουσιακών σας στοιχείων ή την μη μεταφορά των υποχρεώσεών σας στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Δανειολήπτης

Είναι το πρόσωπο εκείνο που δανείζεται το ποσό από την Τράπεζα.

Διάρκεια αποπληρωμής

Πρόκειται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως την πλήρη εξόφληση του δανείου σας.

Δόση

Είναι ένα τμήμα της συνολικής οφειλής σας, συνήθως μηνιαίο, που μπορεί να αφορά σταθερό ποσό ή όχι.

Εγγυητής

Ένα τρίτο πρόσωπο που βοηθά να αυξηθεί η πιστοληπτική σας δυνατότητα και εγγυάται την αποπληρωμή του δανείου σας.

Μέγιστο/Ελάχιστο Ποσό Δανείου

Πρόκειται για το ανώτερο και κατώτερο ποσό που μπορείτε να δανειοδοτηθείτε, σύμφωνα πάντα με την πιστοληπτική σας δυνατότητα.

Ονομαστικό επιτόκιο

Είναι το επιτόκιο που θα δείτε αναγραφόμενο στη σύμβαση του δανείου σας, πάντα με την εισφορά του Ν.128/75 (0.12%).

Πιστοληπτική ικανότητα

Η εκτίμηση της ικανότητος του δανειολήπτη να ανταπεξέλθει στην αποπληρωμή του ποσού που προκύπτει από ποικίλους παράγοντες όπως επαγγελματικοί, περιουσιακοί κ.λ.π.

Πρόωρη αποπληρωμή

Η πρόωρη εξόφληση του συνολικού ή μερικού ποσού του δανείου, πριν από τη λήξη της διάρκειας αποπληρωμής της δόσεως ή του ολικού ποσού.

ΣΕΠΠΕ - Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Πραγματικής Επιβάρυνσης

Είναι το ποσοστό επί τοις εκατό της συνολικής ετήσιας επιβάρυνσης του δανειολήπτη από ένα συγκεκριμένο δάνειο συμπεριλαμβανομένων επιτοκίου και όλων των λοιπών εξόδων αυτού.

Σύμβαση Δανείου

Είναι το συμβόλαιο που υπογράφετε με την Τράπεζα για το προϊόν που επιθυμείτε, με αναλυτικούς όρους πριν εκταμιεύσετε το δάνειό σας.

Τόκος

Είναι το ποσό επί του συνολικού ποσού του δανείου που έχει υποχρέωση να καταβάλει ο δανειολήπτης σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ανοικτό δάνειο

Ονομάζεται έτσι, ένα δάνειο ανακυκλούμενης πιστώσεως που σάς δίδει τη δυνατότητα αμέσως μετά την ολική ή μερική αποπληρωμή του να είναι και πάλι διαθέσιμο για εκταμίευση.

Τοκοχρεωλυτικό δάνειο

Ένα δάνειο που οι δόσεις του είναι ισόποσα κατανεμημένες που η εξόφλησή τους αφορά τόσο το κεφάλαιο όσο και τους τόκους.

Ελάχιστη Καταβολή

Πρόκειται για το ελάχιστο δυνατό ποσό που μπορείτε να καταθέσετε μηνιαίως, μικρότερο από την προσυμφωνημένη μηνιαία δόση σας.

Μεταφορά Υπολοίπου

Είναι η μεταφορά των υπολοίπων που δεν έχετε εξοφλήσει από δάνεια ή και κάρτες άλλων τραπεζών σε έναν λογαριασμό με μία ενιαία και πολύ χαμηλή δόση.

Πιστωτικό Όριο

Είναι το μέγιστο ποσό που μπορείτε να δανειστείτε σύμφωνα πάντα με τη πιστοληπτική σας δυνατότητα.

Βασικό Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδοτήσεως που καθορίζεται από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα. Η μεταβολή του αποτελεί ένα από τα εργαλεία ασκήσεως της νομισματικής της πολιτικής. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους δανειολήπτες, διότι τα επιτόκια σημαντικού αριθμού τραπεζικών προϊόντων δανεισμού είναι συνδεδεμένα μαζί του.

Εισφορά του Ν.128/75

Πρόκειται για επιβάρυνση, εκφραζόμενη ως ποσοστό επί του χρεωστικού υπολοίπου του δανείου, η οποία αποδίδεται στο Δημόσιο. Το ποσοστό της εισφοράς για χορήγηση καταναλωτικού δανείου σήμερα ανέρχεται σε 0,60% επί του χρεωστικού υπολοίπου

Έξοδα Επεξεργασίας αιτήματος

Πρόκειται για τα ποσά που απαιτεί η διαδικασία ελέγχου της πιστοληπτικής δυνατότητας και επεξεργασίας των δικαιολογητικών έτσι ώστε να εγκριθεί ή όχι, ένα αίτημα δανειοδότησης